Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabsoluce ž.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutní
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 anakolut, -u m.
cColumbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 Columella viz Kolumella
ddolů přísl.
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
eevoluce ž.
fFrancie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
hholub, -a m.; holubí; holubice ž.; holubičí
 holubinka ž.
 holubník, -u i -a m.
 Honolulu neskl. s.; honšúský
 Honolulu s. neskl.; honolulský
 Horní Lužice ž.; Hornolužičan, -a m.; hornolužický, mn. -čtí
 Horní Lužice, H-í L-e ž.; Hornolužičan m.; hornolužický
kkolumbárium, -ria s.
 Kolumbie ž.; Kolumbijec, -jce m.; kolumbijský
 Kolumbie, -e ž.; Kolumbijská republika; Kolumbijec m.; kolumbijský
 Kolumbus, -ba m.
 Kolumella i Columella [ko-], -lly m.
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 kontrarevoluce ž.
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
mMoluky, Moluk ž. pomn.; molucký
nnaspod (dolů, dole)
 nitrotoluen [ny-en i ny-én], -u m.
 novolu s.
 novolunní příd. jm.
oobol i obolos i obolus, -lu m., mn. 1., 4., 7. oboly
ppávík, -a m. (holub)
 pospolu přísl.
 proluka ž.
rrevoluce ž.; Francouzská revoluce, Velká revoluce francouzská apod.
 revolucionář, -e m.
 revoluční
 rezoluce ž.
 rezoluční
 rezolutní
ssběhlý (dolů nebo dohromady); jiné je zběhlý (zkušený; který dezertoval)
 sběhnout, příč. sběhl (dolů); jiné je zběhnout (dezertovat)
 sbíhat, podst. jm. sbíhání (dolů); jiné je zbíhat (dezertovat)
 shlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 shodit, příč. shozen (hodit dolů)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 Soluň, -ně ž.; soluňský
 Soluň, -ně ž.; soluňský, mn. -ňští
 spolu přísl.
 spolubojovník, -a m.; spolubojovnice ž.
 spolubydlící m. i ž.
 spolucestující m. i ž.
 spoluhráč, -e m.
 spolujezdec, -dce m.; spolujezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní spoluodpovědný i spoluzodpovědný
 spolupráce ž., jedn. 7. spoluprací
 spolupracovat
 spolupracovník, -a m.; spolupracovnice ž.
 spolupůsobit
 spolurozhodovat
 spoluúčastník, -a m.; spoluúčastnice ž.
 spoluúčinkovat
 spoluviník, -a m.; spoluvinice ž.
 spoluvinný; spoluvinen, spoluvinna, spoluvinno
 spolužák, -a m.; spolužačka i spolužákyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 spoluzodpovědný i spoluodpovědný
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 stékat (se), podst. jm. stékání (dolů nebo dohromady); jiné je ztékat (kniž., např. hradby)
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 stůl, stolu m., mn. 1., 4., 7. stoly
 svalit, příč. svalen (shora dolů)
 Svatá Lucie, S-é L-e ž.; svatolucijský
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
 svrhnout, příč. svrhl, svržen (dolů); jiné je zvrhnout
tThessalonika, -ky i Thessaloniké [-ké], -ky i neskl. ž., dn. Saloniki, čes. Soluň
 toluen [-en i -én], -u m.
 trinitrotoluen [-ny-en i -ny-én], -u m.
vvelkodůl, velkodolu m., mn. 1., 4., 7. -y
 voluntarista, -y m.
 voluntaristický [-ty-]
 voluntarizmus, -izmu i voluntarismus [-zm-], -ismu m.
zzběhlý (zkušený; který dezertoval); jiné je sběhlý (dolů nebo dohromady)
 zběhnout, příč. zběhl (dezertovat); jiné je sběhnout (dolů)
 zbíhat, podst. jm. zbíhání (dezertovat); jiné je sbíhat (dolů)
 zhlédnout i zhlídnout, příč. zhlédl, zhlédnul i zhlídl, zhlídnul (spatřit); jiné je shlédnout i shlídnout (pohledět shora dolů)
 zhlížet se, 3. mn. zhlížejí se i zhlíží se (např. v zrcadle); jiné je shlížet (shora dolů)
 zlézat, podst. jm. zlézání (např. horu); jiné je slézat (se) i slízat (se) (dolů nebo dohromady)
 zlézt, 1. j. zlezu; rozk. zlez; příč. zlezl; podst. jm. zlezení (např. horu); jiné je slézt (se) (dolů nebo dohromady)
 zrevolucionizovat [-ny-]
 zrevolucionovat
 ztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
 ztéci, 1. j. zteču, 3. mn. ztečou; rozk. zteč; příč. ztekl, ztečen (kniž., např. hradby); jiné je stéci (se) i stéct (se) (dolů nebo dohromady)
 ztékat, podst. jm. ztékání (kniž., např. hradby); jiné je stékat (se) (dolů nebo dohromady)
Naposledy hledáno:

olu, celek, nekonformn, tychá, tuž, cysta, informova, varnic, strhat, vlá

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.