Pravidla českého pravopisu

ppovahokresba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 povahopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 povaleč, -e m.
 povalečný (např. život)
 poválečný (týkající se doby po válce)
 povalečský, mn. -čští
 povalečství s.
 poválet, 3. mn. poválejí i poválí; příč. poválen
 povalit, příč. povalen
 Pováží s.; povážský, mn. -žští
 Pováží, -í s.; povážský
 povážlivý
 Povážská Bystrica, P-é B-e ž.; považskobystrický
 Považský Inovec, P-ého I-vce m.
 povědět, 1. j. povím, 3. mn. povědí; rozk. pověz; příč. pověděl, pověděno
 povědomí s.
 povědomý; povědomě
 pověra ž.
 pověrčivý
 pověrečný
 pověřenec, -nce m.; pověřenka i pověřenkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 pověsit, rozk. pověs; příč. pověšen
 povést se, 3. j. povede se; příč. povedl se, poveden
 pověst, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi
 pověstný
 povětří s.
 povětrnostní
 povětroň, -ně m.
 povětšině přísl. (většinou)
 povídat, podst. jm. povídání
 povídka ž.
 povídkář, -e m.
 povidla, -del s. pomn.
 povijan, -u m.
 povinen, povinna, povinno; povinni atd.
 povinnost, -i ž.
 povinný; povinně
 povléci i povléct, 1. j. povleču, 3. mn. povlečou; rozk. povleč; příč. povlekl, povlečen
 povlékat i povlíkat, podst. jm. povlékání i povlíkání
 povléknout i povlíknout, příč. povlékl, povléknul i povlíkl, povlíknul
 povlovný
 Povltaví s.; povltavský
 Povltaví, -í s.; povltavský
 povodeň, -dně ž.
 povodí s.
 povodňový
 povolání s.
 Povolží, -í s.; povolžský
 povoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 povrch, -u m.
 povrchní (např. zájem)
 povrchový (např. voda)
 povrchu přísl. (nahoře)
 povříslo s.
 povšimnout si, příč. povšiml si
 povstalec, -lce m.
 povstalecký
 povstání s.
 povstat, 1. j. povstanu; rozk. povstaň; příč. povstal
 povyk, -u m.
 povykovat
 povyražení s.
 povyrůst, 1. j. povyrostu; rozk. povyrosť, povyrosťte; příč. povyrostl
 povýš, povýše přísl.
 povýšenec, -nce m.
 povýšit, rozk. povyš; příč. povýšen; podst. jm. povýšení
 povyšovat
 povýtce přísl. (hlavně)
 povzbudit, příč. povzbuzen; podst. jm. povzbuzení
 povzbuzovat
 povzdech, -u m.
 povzdechnout i povzdychnout, příč. povzdechl i povzdychl
 povždy, povždycky přísl.
 povznášet, 3. mn. povznášejí i povznáší
 povznesený i povznešený
 povznést, 1. j. povznesu; rozk. povznes; příč. povznesl, povznesen
 Podobné:
ddaviscupový [dej-ka-]
 Doupovské hory
eEtiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiopský
 excerpovat
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
hhandicapovat [hendykep-] i hendikepovat [-dy-]
 hendikepovat [-dy-] i handicapovat [hendykep-]
kKamenice nad Lipou, K-e nad L. ž.; lipovokamenický
 koncipovat
 korumpovat
llipový i lípový
mmoto i motto s. (heslo, průpověď)
 motto i moto s. (heslo, průpověď)
nnačerno i na černo (černě; bez povolení apod.)
 nápověď, -di ž., mn. 1. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 nápověda ž. (napovídání)
 napovědět, 1. j. napovím, 3. mn. napovědí; rozk. napověz; příč. napověděl, napověděn
 nápovědní
 napovídat, podst. jm. napovídání
 napovrch přísl. (zevně)
 náspový (k násep)
 násypový
 neodpovědný
oodchlipovat (se)
 odpověď, -i ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 odpovědět, 1. j. odpovím, 3. mn. odpovědí; rozk. odpověz; příč. odpověděl, odpověděn; podst. jm. odpovědění
 odpovědnost i zodpovědnost, -i ž.
 odpovědný i zodpovědný
 odpovídat, podst. jm. odpovídání
 odštipovat
 oidipovský [ojdy-] komplex
 Oidipus, -pa m.; oidipovský komplex
 opovážlivý
 opovrhnout, příč. opovrhl, opovržen; podst. jm. opovržení
 opovržlivý
 oštipovat
 otipovat [-ty-] (k tip)
 otypovat (k typ)
pparticipovat [-ty-]
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 podstupovat
 pražský, mn. -žští; Pražský hrad (Hrad); Pražské povstání (významná událost)
 předpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 předpovědět, 1. j. předpovím, 3. mn. předpovědí; rozk. předpověz; příč. předpověděl, předpověděn
 předpovědní
 předpovídat, podst. jm. předpovídání
 přeskřipovat
 přešlapovat
 přeštipovat
 přípověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 přiskřipovat
 přištipovat
 přístupový (např. cesta)
 proštipovat
 průpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 průpovídka ž.
 pythický (např. odpověď)
rropovod, -u m.
 rozchlipovat (se)
 rozpovídat se
 rozšlapovat
ssbrousit, rozk. sbrus; příč. sbroušen (trochu z povrchu); viz i zbrousit
 sdírat, podst. jm. sdírání (z povrchu); jiné je zdírat (rozdírat, drásat)
 sdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 Šerpové, -pů m. mn.
 seškrábat i seškrabat, 1. j. seškrábu, seškrabu i seškrábám, seškrabám; rozk. seškrab, seškrábej i seškrabej; podst. jm. seškrábání i seškrabání (škrábáním odstranit z povrchu); jiné je zeškrábat i zeškrabat (poškrábat)
 seskupovat (se)
 sestupovat
 setřít, 1. j. setřu, 3. mn. setřou; rozk. setři; příč. setřel, setřen (utřít z povrchu)
 šípový (k šíp)
 skopový
 skupovat
 sloupoví s.
 sloupový
 slupovat
 služebný (např. povaha)
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 spolujezdec, -dce m.; spolujezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní spoluodpovědný i spoluzodpovědný
 spoluzodpovědný i spoluodpovědný
 srýpat, 1. j. srýpám i srýpu; rozk. srýpej (z povrchu); jiné je zrýpat (zkypřit půdu)
 štepovat (ozdobně prošívat)
 štěpovat (šlechtit stromy)
 stepovat (tančit)
 sválet, 3. mn. sválejí i sválí; příč. sválen (např. kameny ze svahu); jiné je zválet (poválet)
ttipovat [ty-] (k tip, odhadovat výsledek)
 typovat (k typ)
 typový
uuskřipovat
 uštipovat
 uzurpovat
vvážný (např. povaha, hudba)
 vštěpovat
 vychlipovat
 vykupovat
 vylupovat
 výpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 vypovědět, 1. j. vypovím, 3. mn. vypovědí; rozk. vypověz; příč. vypověděl, vypověděn i vypovězen; podst. jm. vypovědění i vypovězení
 výpovědní
 vypovídat, podst. jm. vypovídání
 vyrypovat
Naposledy hledáno:

póv, napospas, navštívit, jáhe, odborový, nakoleni, konsonantický, to, spála, klihárenství

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.