Pravidla českého pravopisu

zztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
 ztajit
 ztát, 3. j. ztaje, 3. mn. ztají i ztajou; rozk. ztaj; příč. ztál (roztát); sníh ztál
 ztavit, příč. ztaven (roztavit); jiné je stavit (tavením spojit)
 zt, -e ž.
 ztéci, 1. j. zteču, 3. mn. ztečou; rozk. zteč; příč. ztekl, ztečen (kniž., např. hradby); jiné je stéci (se) i stéct (se) (dolů nebo dohromady)
 ztékat, podst. jm. ztékání (kniž., např. hradby); jiné je stékat (se) (dolů nebo dohromady)
 ztělesnit
 ztělesňovat
 ztemna přísl.
 ztemnělý
 ztemnění s.
 ztemnět, 3. mn. ztemnějí i ztemní; příč. ztemněl (stát se temným)
 ztemnit, 3. mn. ztemní; příč. ztemnil (něco)
 ztemňovat
 ztenčit (se)
 ztenka přísl.
 ztepat, 1. j. ztepu i ztepám; rozk. ztepej (kniž. zbít, zkritizovat); jiné je stepat (stlouci naplocho nebo v celek)
 ztepilý
 zteplat
 zteřelý
 zterorizovat
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
 ztěžka přísl.
 ztěžknout, příč. ztěžkl
 ztěžkopádnět, 3. mn. ztěžkopádnějí i ztěžkopádní
 ztěžovat (činit obtížným); jiné je stěžovat si (naříkat)
 zticha přísl.
 ztichnout, příč. ztichl
 ztišit
 ztížit, rozk. ztiž i ztíži (učinit obtížným)
 ztlouci i ztlouct, 1. j. ztluču, 3. mn. ztlučou; rozk. ztluč; příč. ztloukl, ztlučen (někomu nabít); jiné je stlouci i stlouct (dohromady)
 ztloustnout, příč. ztloustl
 ztlumit
 ztmavět, 3. mn. ztmavějí i ztmaví (stát se tmavým)
 ztmavit, 3. mn. ztmaví (učinit tmavým)
 ztopořit
 ztopornět, 3. mn. ztopornějí i ztoporní
 ztotožnit
 ztotožňovat
 ztrácet, 3. mn. ztrácejí i ztrácí; příč. ztrácen
 ztrápený
 ztráta ž.
 ztratit, příč. ztracen
 ztratné, -ého s.
 ztrátový
 ztrémovat
 ztrestat
 ztřeštěný
 ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou); jiné je strhat (dolů)
 ztrhnout (se), příč. ztrhl (se) i ztrhnul (se), ztržen (přílišnou námahou); jiné je strhnout (se) (dolů apod.)
 ztřískat, podst. jm. ztřískání
 ztropit
 ztroskotat
 ztrouchnivět, 3. mn. ztrouchnivějí i ztrouchniví
 ztrpčit
 ztrýznit
 ztuchlina ž.
 ztuchlý
 ztuchnout, příč. ztuchl
 ztučnět, 3. mn. ztučnějí i ztuční
 ztuha přísl.
 ztuhnout, příč. ztuhl
 ztupět, 3. mn. ztupějí i ztupí; příč. ztupěl (stát se tupým)
 ztupit, 3. mn. ztupí; příč. ztupil (něco)
 ztužidlo s.
 ztužit
 ztužovadlo s.
 ztvárnit
 ztvárňovat
 ztvrdit, příč. ztvrzen (učinit tvrdým); jiné je stvrdit (potvrdit)
 ztvrdnout, příč. ztvrdl i ztvrdnul
 ztvrzovat (činit tvrdým); jiné je stvrzovat (potvrzovat)
 ztýrat
 Podobné:
aaztécký, mn. -čtí
 Aztékové, -ků m. mn.
bbezeztrátový i bezztrátový
 beztak (stejně, beztoho)
 beztížný
 beztoho (beztak, stejně)
 beztrestný
 beztvárný i beztvarý
 bezztrátový i bezeztrátový
ddolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 dovézt, 1. j. dovezu; rozk. dovez; příč. dovezl, dovezen
lzt, 1. j. lezu; rozk. lez; příč. lezl; podst. jm. lezení
nnalézt (něco), 1. j. naleznu; rozk. nalezni; příč. nalezl, nalezen; podst. jm. nalezení
 nalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 navézt, 1. j. navezu; rozk. navez; příč. navezl, navezen
oodlézt, 1. j. odlezu; rozk. odlez; příč. odlezl
 odvézt, 1. j. odvezu; rozk. odvez; příč. odvezl, odvezen
ppodlézt, 1. j. podlezu; rozk. podlez; příč. podlezl; podst. jm. podlezení
 poztrácet, 3. mn. poztrácejí i poztrácí
 přelézt, 1. j. přelezu; rozk. přelez; příč. přelezl; podst. jm. přelezení
 převézt, 1. j. převezu; rozk. převez; příč. převezl, převezen
 přilézt, 1. j. přilezu; rozk. přilez; příč. přilezl
 přivézt, 1. j. přivezu; rozk. přivez; příč. přivezl, přivezen
 prolézt, 1. j. prolezu; rozk. prolez; příč. prolezl; podst. jm. prolezení
 provézt, 1. j. provezu; rozk. provez; příč. provezl, provezen
rregulární (např. roztok)
 rozetnout i roztít, 1. j. rozetnu; rozk. rozetni, rozetněte; příč. rozťal i rozetnul, rozťat i rozetnut; podst. jm. rozetnutí i roztětí
 rozlézt se, 1. j. rozlezu se; rozk. rozlez se; příč. rozlezl se; podst. jm. rozlezení
 roztáčet, 3. mn. roztáčejí i roztáčí
 roztahat
 roztáhlý
 roztáhnout, příč. roztáhl, roztažen
 roztahovat
 roztápět, 3. mn. roztápějí i roztápí
 roztát, 3. j. roztaje, 3. mn. roztají i roztajou; rozk. roztaj; příč. roztál; podst. jm. roztání
 roztátý
 roztavit
 roztažný
 rozt, -e ž.
 roztéci se i roztéct se, 3. mn. roztečou se; rozk. rozteč se; příč. roztekl se
 roztěkat se
 roztékat se, podst. jm. roztékání
 roztesknit (se)
 roztínat, podst. jm. roztínání
 roztírat, podst. jm. roztírání
 roztít i rozetnout, viz rozetnout
 roztlouci i roztlouct, 1. j. roztluču, 3. mn. roztlučou; rozk. roztluč; příč. roztloukl, roztlučen
 rozt, -e m.
 roztok, -u m.
 Roztoky, -tok m. pomn.; roztocký
 Roztoky, Roztok m. pomn., 3. -kům, 6. -kách, 7. -ky; roztocký, mn. -čtí
 roztomilý
 roztřásat, podst. jm. roztřásání
 roztřást, 1. j. roztřesu; rozk. roztřes; příč. roztřásl, roztřesen
 roztřepit
 roztrhat
 roztrhnout, příč. roztrhl, roztržen; podst. jm. roztržení
 roztřídit, rozk. roztřiď; příč. roztříděn
 roztřiďovat
 roztřískat, podst. jm. roztřískání
 roztřísknout, příč. roztřískl i roztřísknul
 roztříštit, rozk. roztříšti i roztřišť, roztříštěte i roztřišťte
 roztřišťovat
 roztrousit, rozk. roztrus; příč. roztroušen
 roztrpčit
 roztrušovat
 roztržitý
 roztržka ž.
 rozvézt, 1. j. rozvezu; rozk. rozvez; příč. rozvezl, rozvezen
 rozvzteklený
 rozztrácet, 3. mn. rozztrácejí i rozztrácí
ssedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 souvztažný
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
 stavit, příč. staven (tavením spojit); jiné je ztavit (roztavit)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 stékat (se), podst. jm. stékání (dolů nebo dohromady); jiné je ztékat (kniž., např. hradby)
 stepat, 1. j. stepu i stepám; rozk. stepej (stlouci naplocho nebo v celek); jiné je ztepat (kniž. zbít, zkritizovat)
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 stěžovat si (naříkat); jiné je ztěžovat (činit obtížným)
 štítový (např. výztuž)
 stlouci i stlouct, 1. j. stluču, 3. mn. stlučou; rozk. stluč; příč. stloukl, stlučen (dohromady); jiné je ztlouci i ztlouct (někomu nabít)
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 stvrdit, příč. stvrzen (potvrdit); jiné je ztvrdit (učinit tvrdým)
 stvrzovat (potvrzovat); jiné je ztvrzovat (činit tvrdým)
 svézt, 1. j. svezu; rozk. svez; příč. svezl, svezen
uumdlít i umdlet, 1. j. umdlím, 3. mn. umdlejí i umdlí; rozk. (ne)umdli; příč. umdlel, umdlen (zeslábnout, ztratit sílu, unavit se)
 usouvztažnit
 uvézt, 1. j. uvezu; rozk. uvez; příč. uvezl, uvezen
vzt, 1. j. vezu; rozk. vez; příč. vezl, vezen
 vlézt, 1. j. vlezu; rozk. vlez; příč. vlezl; podst. jm. vlezení
 vylézt, 1. j. vylezu; rozk. vylez; příč. vylezl; podst. jm. vylezení
 vynalézt, 1. j. vynaleznu; rozk. vynalezni; příč. vynalezl, vynalezen
 vyvézt, 1. j. vyvezu; rozk. vyvez; příč. vyvezl, vyvezen
 vyvztekat se
 ztuha ž.
 zt, -e ž.
 vyztužit
Naposledy hledáno:

zt, lerace, ošatit, viz, přátelit, campa, odlévat, srnka, olyn, ťeve

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.