Pravidla českého pravopisu

rRóza i Rosa [-óz-], -y ž.
 Rozálie, -e ž.
 Rozalinda i Rosalinda [-za-], -y ž.
 Rozamunda i Rosamunda [-za-], -y ž.
 rozárium, -ria s.
 rozběh, -u m.
 rozběhnout (se), příč. rozběhl (se)
 rozbíhat (se), podst. jm. rozbíhání
 rozbíjet, 3. mn. rozbíjejí i rozbíjí
 rozbírat i rozebírat, podst. jm. rozbírání i rozebírání
 rozbít, 1. j. rozbiji i rozbiju, 3. mn. rozbijí i rozbijou; rozk. rozbij; příč. rozbil, rozbit
 rozbolet (se), 3. mn. rozbolí (se) i rozbolejí (se)
 rozbor, -u m.
 rozbořit
 rozbouřit, rozk. rozbouři i rozbuř
 rozbrázdit, příč. rozbrázděn
 rozbrazďovat
 rozbřesknout se, příč. rozbřesklo se
 rozbujet (se), 3. mn. rozbují (se) i rozbujejí (se) (bujně se rozrůst)
 rozbuška ž.
 rozčepýřit, rozk. rozčepýři i rozčepyř
 rozčeřit
 rozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozcestí s.
 rozcházet se, 3. mn. rozcházejí se i rozchází se
 rozchlípit (se), rozk. rozchlip (se)
 rozchlipovat (se)
 rozchod, -u m.
 rozchodník, -u m.
 rozčilený i rozčílený
 rozčilit (se) i rozčílit (se)
 rozčísnout, příč. rozčísl
 rozcitlivělý
 rozčlenit, příč. rozčleněn
 rozčtvrtit, příč. rozčtvrcen
 rozcuchat
 rozcvičit (se)
 rozdat, 1. j. rozdám, 3. mn. rozdají; podst. jm. rozdání
 rozdávat, podst. jm. rozdávání
 rozdělovač, -e m.
 rozdělovat
 rozdělovník, -u m.
 rozdíl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rozdílet, 3. mn. rozdílejí i rozdílí
 rozdílný
 rozdírat, podst. jm. rozdírání
 rozdmýchat, podst. jm. rozdmýchání
 rozdmýchávat i rozdmychávat
 rozdmychovat
 rozdovádět (se), 3. mn. rozdovádějí (se) i rozdovádí (se)
 rozdrásat, podst. jm. rozdrásání
 rozdráždit, příč. rozdrážděn
 rozdražďovat
 rozdrtit, příč. rozdrcen
 rozdvojit
 rozdýmat, podst. jm. rozdýmání
 rozebírat i rozbírat, podst. jm. rozebírání i rozbírání
 rozebrat, 1. j. rozeberu, 2. j. rozebereš, ..., 3. mn. rozeberou; rozk. rozeber; příč. rozebral, rozebrán
 rozechvět, 1. j. rozechvěji i rozechvěju, 3. mn. rozechvějí i rozechvějou; rozk. rozechvěj; příč. rozechvěl, rozechvěn; podst. jm. rozechvění
 rozechvívat, podst. jm. rozechvívání
 rozečíst, 1. j. rozečtu, 3. mn. rozečtou; rozk. rozečti, rozečtěte; příč. rozečetl, rozečetla i rozečtla, rozečten; podst. jm. rozečtení
 rozedma, -y ž.
 rozednít se, 3. j. rozední se; příč. rozednilo se
 rozednívat se, podst. jm. rozednívání
 rozedrat, 1. j. rozederu, 2. j. rozedereš, ..., 3. mn. rozederou; rozk. rozeder; příč. rozedral, rozedrán
 rozedřít, 1. j. rozedřu, 3. mn. rozedřou; rozk. rozedři; příč. rozedřel, rozedřen
 rozehnat, 1. j. rozeženu i rozženu; rozk. rozežeň i rozžeň; příč. rozehnal, rozehnán
 rozehrát, 1. j. rozehraji i rozehraju, 3. mn. rozehrají i rozehrajou; rozk. rozehraj i rozehrej; příč. rozehrál, rozehrán; podst. jm. rozehrání
 rozehřát, 1. j. rozehřeji i rozehřeju, 3. mn. rozehřejí i rozehřejou; rozk. rozehřej; příč. rozehřál, rozehřát; podst. jm. rozehřátí
 rozehrávka ž.
 rozehřívat, podst. jm. rozehřívání
 rozejít se, 1. j. rozejdu se; rozk. rozejdi se, rozejděte se; příč. rozešel se, rozešla se; podst. jm. rozejití
 rozeklaný
 rozemlít, 1. j. rozemelu; rozk. rozemel; příč. rozemlel, rozemlet; podst. jm. rozemletí
 rozepnout, 1. j. rozepnu; rozk. rozepni, rozepněte; příč. rozepnul i rozpjal, rozepjal, rozepnut i rozpjat, rozepjat; podst. jm. rozepnutí (např. kabátu) i rozpětí (např. křídel)
 rozepře ž.
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 rozervat, 1. j. rozervu; rozk. rozervi, rozervěte i rozervete; příč. rozerval, rozerván
 rozeschnout se, příč. rozeschl se i rozeschnul se
 rozesílat, podst. jm. rozesílání
 rozeslat, 1. j. rozešlu, 3. mn. rozešlou; rozk. rozešli, rozešlete; podst. jm. rozeslání
 rozesmát, 1. j. rozesměji i rozesměju, 3. mn. rozesmějí i rozesmějou; rozk. rozesměj; příč. rozesmál, rozesmát
 rozesmutnit (se) i rozsmutnit (se)
 rozestavět, 3. mn. rozestavějí i rozestaví; rozk. rozestavěj i rozestav; příč. rozestavěl, rozestavěn (např. dům)
 rozestavit, 3. mn. rozestaví; rozk. rozestav; příč. rozestavil, rozestaven (např. vojsko)
 rozestlat, 1. j. rozestelu; příč. rozestlal, rozestlán
 rozestoupit se i rozstoupit se, rozk. rozestupte se i rozstupte se
 rozestřít, 1. j. rozestřu, 3. mn. rozestřou; rozk. rozestři; příč. rozestřel, rozestřen
 rozestup i rozstup, -u m.
 rozeštvat, 1. j. rozeštvu; rozk. rozeštvi, rozeštvěte i rozeštvete; podst. jm. rozeštvání
 rozestýlat, podst. jm. rozestýlání
 rozesychat se i rozesýchat se, podst. jm. rozesychání i rozesýchání
 rozeta ž.
 rozetnout i roztít, 1. j. rozetnu; rozk. rozetni, rozetněte; příč. rozťal i rozetnul, rozťat i rozetnut; podst. jm. rozetnutí i roztětí
 rozetřít, 1. j. rozetřu, 3. mn. rozetřou; rozk. rozetři; příč. rozetřel, rozetřen
 rozevírat i rozvírat, podst. jm. rozevírání i rozvírání
 rozevlát, 3. j. rozevlaje, 3. mn. rozevlají i rozevlajou; rozk. rozevlaj; příč. rozevlál, rozevlát
 rozevřít, 1. j. rozevřu, 3. mn. rozevřou; rozk. rozevři, rozevřete; příč. rozevřel, rozevřen
 rozezlít (se), příč. rozezlen
 rozeznat, podst. jm. rozeznání
 Podobné:
aambrózie ž.
 antikorozní [-ty-]
 arterioskleróza, -y ž.
 artróza, -y ž.
 ateroskleróza, -y ž.
bbájit, rozk. baj
 bát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 bdít, 1. j. bdím, 3. mn. bdí; rozk. bdi; příč. bděl
 bělit, 3. mn. bělí; rozk. běl; příč. bělil
 bílit, rozk. bil i bíli
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 blížit se, rozk. bliž se
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 bránit, rozk. braň
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
ccapat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 celnice ž.; Celnice Rozvadov
 čepýřit (se), rozk. (ne)čepýři (se) i (ne)čepyř (se)
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chránit, rozk. chraň
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 chválit, rozk. chval
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chýlit (se), rozk. (ne)chyl (se)
 cídit, rozk. ciď; příč. cíděn
 cirhóza i ciróza, -y ž.
 ciróza i cirhóza, -y ž.
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čistit, rozk. čisti i čisť; příč. čištěn i čistěn
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 civět, 3. mn. civí i civějí; rozk. (ne)civ i (ne)civěj
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 ctít, 3. mn. ctí; rozk. cti, ctěte; příč. ctil, ctěn
 čtyřrozměrný
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 dávit, rozk. dav
 děsit, rozk. děs; příč. děšen
 dextróza, -y ž.
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dlabat, 1. j. dlabu i dlabám; rozk. dlab i dlabej; podst. jm. dlabání
 dlít, 1. j. dlím, 3. mn. dlejí i dlí; rozk. (ne)dli; příč. dlel
 dloubat, 1. j. dloubu i dloubám; rozk. dloubej
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 ďobat, 1. j. ďobu i ďobám; rozk. ďobej
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 docílit, rozk. docil
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dohřmět i dohřmít, 3. mn. dohřmí; rozk. dohřmi, dohřměte; příč. dohřměl
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dokázat, 1. j. dokážu, 3. mn. dokážou; rozk. dokaž
 dolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domést, 1. j. dometu; rozk. domeť; příč. dometl, dometen
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 domýt, 1. j. domyji i domyju, 3. mn. domyjí i domyjou; rozk. domyj; příč. domyl, domyt
 donést, 1. j. donesu; rozk. dones; příč. donesl, donesen
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dopřát, 1. j. dopřeji i dopřeju, 3. mn. dopřejí i dopřejou; rozk. dopřej; příč. dopřál, dopřán
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
 dopustit, rozk. dopusť; příč. dopuštěn; podst. jm. dopuštění
 dorazit, rozk. doraz; příč. doražen
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 dorozumívat se, podst. jm. dorozumívání
 dorůst, 1. j. dorostu; rozk. dorosť; příč. dorostl
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dosít, 1. j. doseji i doseju, 3. mn. dosejí i dosejou; rozk. dosej; příč. dosel i dosil, doset; podst. jm. dosetí
 došít, 1. j. došiji i došiju, 3. mn. došijí i došijou; rozk. došij; příč. došil, došit
Naposledy hledáno:

róz, alois, vybízet, mího, pasta, fět, toú, pankr, ckb, konod

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.