Pravidla českého pravopisu

ood oka (podle odhadu)
cČínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
kkolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
nnepaměť, -ti ž.; od nepaměti
oodmala i od mala (od dětství)
 odmalička i od malička (od dětství)
 odmlada i od mlada (od mládí)
 odnedávna i od nedávna (nedávno)
 odpradávna i od pradávna (dávno)
ttolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
oóda ž.
 odaliska ž.
 odběhnout, příč. odběhl
 odběr, -u m.
 odběratel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 odbíhat, podst. jm. odbíhání
 odbíjená, -é ž.
 odbíjenkář, -e m.
 odbíjet, 3. mn. odbíjejí i odbíjí
 odbírat i odebírat, podst. jm. odbírání i odebírání
 odbít, 1. j. odbiji i odbiju, 3. mn. odbijí i odbijou; rozk. odbij; příč. odbil, odbit; podst. jm. odbití
 odboj, -e m.
 odbor, -u m.
 odborář, -e m.
 odborný
 odborový (např. svaz)
 odbory, -ů m. mn.
 odbyt, -u m.
 odbýt, 1. j. odbudu i odbydu; rozk. odbuď; příč. odbyl, odbyt; podst. jm. odbytí
 odbytiště, -iště s., mn. 2. -išť
 odbytné, -ého s.
 odbývat, podst. jm. odbývání
 odcházet, 3. mn. odcházejí i odchází
 odchlípit (se), rozk. odchlip (se)
 odchlípnout (se), příč. odchlípl (se)
 odchlipovat (se)
 odchod, -u m.
 odchov, -u m.
 odchovanec, -nce m.
 odchýlit (se), rozk. odchyl (se)
 odchylka ž.
 odchylný
 odchylovat (se)
 odchyt, -u m.
 odčinit
 odčíst i odečíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odčetl i odečetl, odčetla i odečetla i odečtla, odečten; podst. jm. odečtení
 odčítačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 odčítat i odečítat, podst. jm. odčítání i odečítání
 odcizit, příč. odcizen
 odclonit
 oddací (např. list)
 oddálený
 oddálit, rozk. oddal; příč. oddálen
 oddanost, -i ž.
 oddaný; oddaně
 oddat, 1. j. oddám; podst. jm. oddání
 oddávat, podst. jm. oddávání
 oddavky, -vek ž. pomn.
 oddech, -u m.
 oddechnout (si), příč. oddechl (si); podst. jm. oddechnutí
 oddělat
 oddělení s.
 oddělit, příč. oddělen
 oddělovač, -e m.
 oddělovat
 oddenek, -nku m.
 oddestilovat [-ty-]
 oddíl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 oddílový
 oddiskutovat [-dy-]
 oddisponovat [-dy-]
 oddychnout (si) i oddýchnout (si), příč. oddychl (si) i oddýchl (si)
 oddychovat (si)
 odebírat i odbírat, podst. jm. odebírání i odbírání
 odebrat, 1. j. odeberu, 2. j. odebereš, ..., 3. mn. odeberou; rozk. odeber; příč. odebral, odebrán; podst. jm. odebrání
 odečet, -čtu m.
 odečíst i odčíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odečetl i odčetl, odečetla i odečtla i odčetla, odečten; podst. jm. odečtení
 odečítat i odčítat, podst. jm. odečítání i odčítání
 odedávna přísl.
 odehnat, 1. j. odeženu i odženu; rozk. odežeň i odžeň; příč. odehnal, odehnán
 odehrát, 1. j. odehraji i odehraju, 3. mn. odehrají i odehrajou; rozk. odehraj i odehrej; příč. odehrál, odehrán; podst. jm. odehrání
 odejít, 1. j. odejdu; rozk. odejdi, odejděte; příč. odešel, odešla; podst. jm. odejití
 odejmout i odnít, 1. j. odejmu; příč. odňal, odňat; podst. jm. odnětí
 odemknout, příč. odemkl, odemčen i odemknut
 odemlít, 1. j. odemelu; rozk. odemel; příč. odemlel, odemlet
 odemykat i odmykat
 odění s.
 oděný
 odepínat i odpínat, podst. jm. odepínání i odpínání
 odepisovat i odpisovat
 odepnout, 1. j. odepnu; rozk. odepni, odepněte; příč. odepnul i odepjal, odepnut i odepjat; podst. jm. odepnutí
 odepřít, 1. j. odepřu, 3. mn. odepřou; rozk. odepři; příč. odepřel
 odepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 oděrka ž.
 Oderské vrchy, O-ých vrchů m. pomn.
 Oděsa, -y ž.; oděský
 Oděsa, -y ž.; oděský, mn. oděští
 odesílat, podst. jm. odesílání
 odesílatel i odesilatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 odeslat, 1. j. odešlu, 3. mn. odešlou; rozk. odešli; podst. jm. odeslání
 odestlat, 1. j. odestelu; příč. odestlal, odestlán
 odestýlat, podst. jm. odestýlání
 odetnout i odtít, 1. j. odetnu; rozk. odetni, odetněte; příč. odťal i odetnul, odťat i odetnut; podst. jm. odetnutí i odtětí
 oděv, -u m.
 oděvní
 oděvnický
 oděvnictví s.
 odevšad i odevšud přísl.
 odevzdat, 1. j. odevzdám, 3. mn. odevzdají; rozk. odevzdej; příč. odevzdal, odevzdán; podst. jm. odevzdání
 odevždy i odvždy přísl.
 Podobné:
aaerodyn [a-e-], -u m.
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 akomodace ž.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 alej, -e ž.; alej Svobody
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 ampérhodina ž.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 analogově-číslicový (např. převodník)
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
 anoda ž.
 anodický [-dy-]
 anodový
 antipod [-ty-], -a m.
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
 apodiktický [-dykty-]
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 autodafé s. neskl.
 autodrom, -u m.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 bádat, podst. jm. bádání
 banka ž.; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bezpodílový
 bezpodmínečný
 bicí (např. hodiny)
 bílomodročervený
 blahodárný
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bleděmod i bledě mod
 bledomod apod.
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 Blízký východ
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký východ
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 blýskat (se), podst. jm. blýskání
 bod, -u m.
 Bodamské jezero
 bodat
 bodejť, bodejž část.
 bodláčí s.
 bodlák, -u m.
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 Bodrog, -u m.; bodrožský i bodrogský
 bodyček, -čeku m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 Borodino [-ď-], -a s.; borodinský
 borovodík, -u m.
 borový i bórový (např. voda)
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 božíhodový
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brod, -u m.
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 budit, příč. buzen; podst. jm. buzení
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčadit, podst. jm. čadění i čazení
 čaroděj, -e m.; čarodějka ž.
 čarodějnický
 čarodějník, -a m.; čarodějnice ž.
 čárový (např. kód)
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 celodenní; celodenně
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 červenomodrobílý
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chladit, příč. chlazen; podst. jm. chlazení
 chlorovodík, -u m.
 chodec, -dce m.; chodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chodit, podst. jm. chození
 chodník, -u m.
 Chodsko, -a s.; Chod m.; chodský
 chození s. (k chodit)
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chrastět i chrastit, podst. jm. chrastění
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 chvályhod
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 chvátat, podst. jm. chvátání
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
Naposledy hledáno:

od, myslivecký, reflektivita, napořád, mísa, apod, poštívání, luštění, sociál, různorodý

Najít ve Slovníku rýmů od
Najít rýmy na slovo od
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.