Pravidla českého pravopisu

ddivočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
ooblíbit si, rozk. oblib si
 odpočinout si i odpočnout si, 1. j. odpočinu si i odpočnu si; rozk. odpočiň si i odpočni si; příč. odpočinul si, odpočnul si i odpočal si, odpočinut, odpočnut i odpočat
ppovšimnout si, příč. povšiml si
 předsevzít si, příč. předsevzal si
 přispíšit si, rozk. přispiš si
sse zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 sednout si, příč. sedl si
 stěžovat si (naříkat); jiné je ztěžovat (činit obtížným)
 stýskat si, podst. jm. stýskání
uumínit si, rozk. umiň si
 usmyslit si i usmyslet si, 3. mn. usmyslí si i usmyslejí si; rozk. usmysli si; příč. usmyslil si i usmyslel si, usmyšlen
vvšimnout si, příč. všiml si
 vymínit si, rozk. vymiň si
 vysloužit si, rozk. vysluž si
 vyvrtnout (si), příč. vyvrtl si i vyvrtnul si, vyvrtnut (např. nohu)
zztěžovat (činit obtížným); jiné je stěžovat si (naříkat)
sSiam, -u m.; siamský
 Sibiň, -ně ž.; sibiňský
 Sibiř, -e ž.; Sibiřan m.; sibiřský
 Sibiř, -e ž.; sibiřský
 Sibyla, -y ž.
 Sibyla, -y ž.
 sice přísl.
 sice; a sice spojka
 síci i síct, 1. j. seču, 3. mn. sečou; rozk. seč; příč. sekl, sečen
 Sicílie ž.; Sicilan, -a m.; sicilský
 Sicilie, -e ž.; Sicilan m.; sicilský
 sídelní
 sídliště, -iště s., mn. 2. -išť; Sídliště A. Staška, Sídliště Míru; sídliště Spořilov (viz § 82)
 sídlištní
 sídlit
 sídlo s.
 siemens [sí-], -u m. (zn. S)
 siena ž.
 Sierra Leone, S-y L. ž.; sierraleonská republika; Sierraleoňan m.;sierraleonský
 Sierra Maestra, S-y M-y ž.
 Sierra Nevada, S-y N-y ž.; sierranevadský
 siesta ž.
 sifon [-on i -ón], -u m.
 signál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 signalizace ž.
 signalizační
 signalizovat
 signální
 signálový
 signatář, -e m.
 signatura [-tu- i -tú-] ž.
 signovat
 signum, -na s.
 sikh, -a m.
 síl, -u m. (kožešina)
 síla, -y ž., jedn. 7. sílou i silou, mn. 2. sil, 3. sílám i silám, 6. sílách i silách, 7. sílami i silami
 silácký
 silák, -a m.; silačka ž.
 siláž, -e ž.
 silážovat, podst. jm. silážování
 silenka ž.
 silice ž.
 silicit, -u m.
 silicium, -cia s.
 silikát, -u m.
 silikon, -u m.
 silikóza, -y ž.
 sílit, rozk. sil
 silnice ž.
 silnoproudý
 silný
 silo s.
 siločára ž., jedn. 7. siločárou, mn. 2. siločár, 3. siločárám atd.
 siloměr, -u m.
 silon, -u m.
 silový (k síla i k silo)
 silueta ž.
 silur, -u m.
 Silva i Sylva, -y ž.
 Silva i Sylva, -y ž.
 Silván i Silvan, -a m.; Silvána i Silvana, -y ž.
 Silvestr, -a m.
 silvestr, -a m. (zábava); vl. jm. Silvestr
 silvestrovský
 Silvie i Sylvie, -e ž.
 símě i sémě s., viz semeno
 Simeon, -a m.
 simerink, -ku m.
 Simferopol, -u m.; simferopolský
 Simon, -a m.; Simona, -y ž.
 simplifikace ž.
 simulace ž.
 simulant, -a m.
 simulovat
 simultánní; simultánně
 simultánnost, -i ž.
 síň, -ně ž.; Dvořákova síň i síň Dvořákova apod.
 Sinaj, -e m.; sinajský
 Sinaj, -e m.; sinajský
 sinalý
 sinat nedok. (stávat se sinalým)
 sinavý
 sinekura [-ku- i -kú-] ž.
 Singapur, -u m.; Singapurec, -rce i Singapuřan, -a m.; singapurský
 Singapur, -u m.; Singapurská republika; Singapurec i Singapuřan m.; singapurský
 singulár, -u m.
 singulární
 sinice ž. (rostlina)
 síňka ž.
 sinologie ž.
 síňový (k síň)
 sinový (např. věta)
 sintr, -u m.
 sinus, -nu i -nusu m. (zn. sin)
 sinusoida ž.
 sinusový (např. pravítko)
 si
 sionista [-ny-], -y m.
 sionistický [-nysty-]
 sípat, 1. j. sípám i sípu; rozk. sípej (vydávat sípavý hlas)
 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 agresivita ž.
 agresivní [-si- i -sí-]
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andalusit [-zit], -u m.
 antitoxin [-ty-ksi- i -ty-ksí-], -u m.
 apsida ž.
 Arsinoa, -noy i Arsinoe [-é], -noy i neskl. ž.
 Asie [áz-] ž.; Asijec, -jce m.; asijský
 Asie [áz-], -e ž.; Asijec m.; asijský
 asigmatický [asi-ty-]
 asimilace ž.
 asimilovat
 asistence ž.
 asistenční
 asistent, -a m.
 asistovat
 si spojka i část.
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 bacilonosič, -e m.
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 Basilej [-zi-], -e ž.; basilejský
 basista, -y m.
 besídka ž.
 bezkonfesijní i bezkonfesní
 Bílá Rus, B-é R-si ž.
 biopsie ž.
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 Brindisi [-dyzi] neskl. s.; brindiský
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brousi (např. stroj)
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brusič, -e m.
 brusičský, mn. -čští
 brusičství s.
 brusinka ž.
 brusírna, -y ž.
 buďsi spojka i část.
 bula, -y ž.; Zlatá bula sicilská
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 byťsi spojka
cCassius viz Kassius
 Celsius [-z-], -sia m.
 Celsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 cidre [sidr], -ru m.
 Cincinnati [sinsinety] neskl. s.; cincinnatský
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 čísi zájm.
 city [si-] neskl. ž. i s. (město); City (v Londýně)
 cosi, cos zájm.
ddancing [-ci- i -si-], -gu m.
 depresivní [-si- i -sí-]
 deset, deseti i desíti
 desetičlenný i desítičlenný
 desetidenní i desítidenní
 desetihaléř i desítihaléř i -halíř, -e m.
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 desettisíckrát
 design [dyzajn], -u m.
 designace [-si-] ž.
 designát [-si-], -u m.
 designér [dyzajn-], -a m.
 designovaný [-si-]
 sit, rozk. děs; příč. děšen
 desítka ž.
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 disident [dysi-], -a m.
 disidentský [dysi-], mn. -tští
 disimilace [dysi-] ž.
 dixieland [dyksile-], -u m.
 dohasínat, podst. jm. dohasínání
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 doosídlit
 doosídlovat i doosidlovat
 dosévat i dosívat, podst. jm. dosévání i dosívání
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 dosít, 1. j. doseji i doseju, 3. mn. dosejí i dosejou; rozk. dosej; příč. dosel i dosil, doset; podst. jm. dosetí
 dusičnan, -u m.
 dusík, -u m.
 dusit, rozk. dus; příč. dušen
 dusitan, -u m.
 dusítko s.
 dusi
eEleuzína -zíny i Eleusis [-z-], -siny ž.; eleuzínský i eleusinský
 Elysion i Elysium [-z-] i Elýzium, -ia s.
 epilepsie ž.
 Eufrozína i Eufrosina [-zi-], -y ž.
 Eurasie [-áz-], -e ž.; eurasijský
 expresionista [-ny-], -y m.
 expresionistický [-nysty-]
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 expresivní [-si- i -sí-]
Naposledy hledáno:

resuscita, si, odpadnout, naoko, omaz, konsonant, rozptýlit, velr, kvocient, konsonance

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.