Pravidla českého pravopisu

se

sse zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
bbát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 berný (co se bere, např. mince)
 blížit se, rozk. bliž se
 blyštět se i blyštit se
cčernět, 3. mn. černějí i černí; příč. černěl (stávat se černým)
ddít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dívat se, podst. jm. dívání
 divočet, 3. mn. divočejí i divočí (stávat se divokým)
 dnít se, 3. j. dní se; příč. dnilo se
 domáhat se, podst. jm. domáhání
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 doptat se, podst. jm. doptání
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 dorozumívat se, podst. jm. dorozumívání
 dostavit se, 3. mn. dostaví se; rozk. dostav se; příč. dostavil se
 dotázat se, 1. j. dotážu se, 3. mn. dotážou se; rozk. dotaž se; podst. jm. dotázání
 dotknout se, příč. dotkl se i dotknul se, dotčen, dotknut; podst. jm. dotčení i dotknutí
 dotýkat se, podst. jm. dotýkání
 dovědět se i dozvědět se, 1. j. dovím se i dozvím se, 3. mn. dovědí se i dozvědí se; rozk. dověď se i dozvěď se; příč. dověděl se i dozvěděl se
 dovídat se i dozvídat se, podst. jm. dovídání i dozvídání
 dovtípit se, rozk. dovtip se
 dozvědět se viz dovědět se
 dozvídat se viz dovídat se
hhonosit se, rozk. (ne)honos se; podst. jm. honose
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
kkát se, 1. j. kaji se i kaju se, 3. mn. kají se i kajou se; příč. kál se
 klanět se, 3. mn. klanějí se i klaní se; rozk. klaněj se i klaň se
llíhnout se, příč. líhl se
 lísat se, podst. jm. lísání
 loučit se, rozk. luč se
mmíhat se, podst. jm. míhání
 mihnout se, příč. mihl se
 modlící se (kdo se modlí)
nnachomýtnout se, příč. nachomýtl se
 nadát se i nadít se, 1. j. nadám se i naději se, 3. mn. nadají se i nadějí se; rozk. naděj se; příč. nadál se; podst. jm. nadání
 nadít se i nadát se, 1. j. naději se i nadám se, 3. mn. nadějí se i nadají se; rozk. naděj se; příč. nadál se; podst. jm. nadání
 nahledat se dok. (k hledat)
 najíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 naležet se, 3. mn. naleží se
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 narodit se, příč. narozen; podst. jm. narození
 naskytat se i naskýtat se
 naskytnout se, příč. naskytl se
 nastát se, 1. j. nastojím se; příč. nastál se
 navečeřet se, 3. mn. navečeří se i navečeřejí se; rozk. navečeř se
 navymýšlet se, 3. mn. navymýšlejí se i navymýšlí se
 nazívat se (z ospalosti)
 nažrat se, 1. j. nažeru se; rozk. nažer se; příč. nažral se, nažrán; podst. jm. nažrání
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 nedostat se, 3. j. nedostane se; příč. nedostal se
 nepohodnout se, příč. nepohodl se
oochomýtat se, podst. jm. ochomýtání
 ochomýtnout se, příč. ochomýtl se
 ocitat se i ocítat se
 ocitnout se i octnout se, 1. j. ocitnu se i octnu se; příč. ocitl se, ocitnul se i octl se, octnul se
 odkolébat se i odkolíbat se, podst. jm. odkolébání i odkolíbání
 odmlčet se, 3. mn. odmlčí se
 odplížit se, rozk. odpliž se
 odrodit se, příč. odrozen
 ohánět se, 3. mn. ohánějí se i ohání se
 ohlédnout se i ohlídnout se, příč. ohlédl se, ohlédnul se i ohlídl se, ohlídnul se
 ohlížet se, 3. mn. ohlížejí se i ohlíží se
 opožďovat se, podst. jm. opožďování
 oprudit se, příč. opruzen
 optat se, podst. jm. optání
 ošít se, 1. j. ošiji se i ošiju se, 3. mn. ošijí se i ošijou se; rozk. ošij se; příč. ošil se; podst. jm. ošití
 ošívat se, podst. jm. ošívání
 ošklíbat se, podst. jm. ošklíbání
 ostýchat se, podst. jm. ostýchání
 otázat se, 1. j. otážu se, 3. mn. otážou se; rozk. otaž se
 ozdravět, 3. mn. ozdravějí i ozdraví; podst. jm. ozdravění (stát se zdravým)
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
 ozvat se, 1. j. ozvu se; rozk. ozvi se, ozvěte se i ozvete se; podst. jm. ozvání
 ozývat se, podst. jm. ozývání
ppachtit se, podst. jm. pachtění
 pan, -a m., jedn. 3., 6. panu, 7. panem (jen v č. jedn., ve spojení se jmény osob, např. pan učitel, pan Novák)
 pídit se, rozk. piď se i pídi se; podst. jm. pídění
 plazit se, rozk. plaz se; podst. jm. plazení
 plížit se, rozk. pliž se
 poddat se, 1. j. poddám se; podst. jm. poddání
 poddávat se, podst. jm. poddávání
 podejmout se, 1. j. podejmu se; příč. podjal se, podjat; podst. jm. podjetí
 podít se, 1. j. poději se i poděju se, 3. mn. podějí se i podějou se; rozk. poděj se; příč. poděl se
 podívat se, podst. jm. podívání
 podřeknout se i podříci se i podříct se, 1. j. podřeknu se; rozk. podřekni se; příč. podřekl se; podst. jm. podřeknutí
 pomět se, 1. j. poměji se, 3. mn. pomějí se; příč. poměl se (mít se dobře)
 poohlédnout se, příč. poohlédl se
 poprat se, 1. j. poperu se, 2. j. popereš se, ..., 3. mn. poperou se; rozk. poper se; příč. popral se; podst. jm. poprání
 poptávat se, podst. jm. poptávání
 pošklíbat se, podst. jm. pošklíbání
 posmívat se, podst. jm. posmívání
 postit se, podst. jm. postění
 potácet se, 3. mn. potácejí se i potácí se
 potit se, podst. jm. pocení
 potýkat se, podst. jm. potýkání
 pousmát se, 1. j. pousměji se i pousměju se, 3. mn. pousmějí se i pousmějou se; rozk. pousměj se; příč. pousmál se; podst. jm. pousmání
 poválečný (týkající se doby po válce)
 povést se, 3. j. povede se; příč. povedl se, poveden
 přejíst se, 1. j. přejím se, 3. mn. přejedí se; rozk. (ne)přejez se; příč. přejedl se, přejeden; podst. jm. přejedení
sseance ž.
 Seattle [sietl], -lu m.; seattleský
 Sebastián [-ty-] i Sebastian [-ty-], -a m.
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sebekritika [-ty-] ž.
 sebeobrana ž.
 sebeúcta ž.
 sebevědomí s.
 sebevědomý; sebevědomě
 sebevrah, -a m.; sebevražedkyně, ž., mn. 2. -yň i -yní, i sebevražednice ž.
 sebevzdělání s.
 sebezapření s.
 sebrat, 1. j. seberu, 2. j. sebereš, ..., 3. mn. seberou; rozk. seber; příč. sebral, sebrán; podst. jm. sebrání
 seč jsem (pokud dovedu)
 seč, -e ž.
 secese ž.
 se (např. stroj)
 sečíst, 1. j. sečtu; rozk. sečti, sečtěte; příč. sečetl, sečetla i sečtla, sečten
 sečítání i sčítání s.
 sečítat i sčítat
 sečka ž., jedn. 3., 6. -čce
 sečna ž.
 sečný
 secvičit
 sedadlo s.
 Sedan, -u m.; sedanský
 sedat
 sedat (se) (sesedat se)
 sedat si
 sedativum [-ty- i -tý-], -va s.
 sedátko s.
 se i vse přísl.
 sedění i sezení s.
 sedět, 3. mn. se
 sediment [-dy-], -u m.
 sedimentace [-dy-] ž.
 sedlák, -a m.
 sedlář, -e m.
 sedlina ž.
 sedlo s.; Ramzovské sedlo, sedlo Váhy (název horského sedla)
 sedlý (sesedlý)
 sedm [sedm i sedum]
 sedmdesát
 sedmdesátiny, -in ž. pomn.
 sedmdesátník, -a m.; sedmdesátnice ž.
 sedmička ž., jedn. 3., 6. -čce
 sedmičlenný
 sedmidenní
 Sedmihradsko, -a s.; sedmihradský
 sedmikráska ž.
 sedmiměsíční
 sedmimílový
 sedmiramenný
 sedmnáct
 sedmnáctý
 sedmsetletý i sedmisetletý
 sedmý
 sednout (se), příč. sedl (se) (sesednout se)
 sednout si, příč. sedl si
 sednout, příč. sedl
 sedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 sedřít, 1. j. sedřu, 3. mn. sedřou; rozk. sedři; příč. sedřel, sedřen (např. kůži z těla); jiné je zedřít (se) (např. námahou)
 Segedín, -a m.; segedínský
 Segedín, -a m.; segedínský
 segment, -u m.
 sehnat, 1. j. seženu; rozk. sežeň; příč. sehnal, sehnán
 sehnout (se), 1. j. sehnu (se); rozk. sehni (se); příč. sehnul (se), sehnut
 sehrát, 1. j. sehraji i sehraju, 3. mn. sehrají i sehrajou; rozk. sehraj i sehrej; příč. sehrál, sehrán; podst. jm. sehrání
 Seina [sé-] ž.; seinský
 Seina [sé-], -y ž.
 seizmický
 seizmika ž.
 seizmograf, -u m.
 seizmologický
 seizmologie ž.
 sejf, -u m.
 sejít (se), 1. j. sejdu (se); rozk. sejdi (se), sejděte (se); příč. sešel, sešla (se); podst. jm. sejití
 sejmout, 1. j. sejmu; příč. sejmul i sňal, sejmut i sňat; podst. jm. sejmutí i snětí
 sekáč, -e m.
 sekačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 sekans m. neskl. i sekanta, -y ž. (zn. sec)
 sekat
 sekce ž.
 sekční
 sekera i sekyra ž.
 seknout, příč. sekl i seknul
 sekrece ž.
 sekreční
 sekret, -u m.
 sekretář, -e m.
 sekretariát, -u m.; Sekretariát OSN
 sekta ž.
 sektant, -u m.
 sektář, -e m.
 sektor, -u m.
 sekulární
 sekunda ž. (zn. s)
 sekundant, -a m.
 sekundantský, mn. -tští
 sekundární
 Podobné:
aabsence ž.
 absentér, -a m.
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Adonis, -ise i -ida m.
 Agis, -ise i -ida m.
 agrese [-se] ž.
 albigenští m. mn. (sekta)
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 aminokyselina ž.
 ampérsekunda ž.
 antisemita [-ty-], -y m.
 antisepse [-ty-] ž.
 antiseptický [-ty-ty-]
 Apis, -ise i -ida i -pia m.
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 aseptický [-ty-]
 asertivita [-ty-] ž.
 asertivita [-ty-] ž.
 asertivní [-ty- i -tý-]
 asertivní [-ty- i -tý-]
 Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 autoservis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
bBakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 baseball [bejzbol], -u m.
 Basedowova [-ze-] nemoc
 seň, -sně ž.
 Basra, -y ž.; baserský
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 bělásek, -ska m.
 bělat (se)
 bělet (se), 3. mn. bělejí (se) i bělí (se); příč. bělel (se)
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 besemerovat [-se-]
 Bessemerova ocel
 bestseler i bestseller [-se-], -eru m.
 blýskat (se), podst. jm. blýskání
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 Bosna ž.; Bosňan, -a m.; bosenský
 Bosna, -y ž.; Bosňan m.; bosenský
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 brouzdat (se)
 Brusel, -u m.; bruselský
 Brusel, -u m.; bruselský
 Bunsenův [-ze-] kahan
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cCaeser [céz-], -ra m.
 časopisecký
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 čepýřit (se), rozk. (ne)čepýři (se) i (ne)čepyř (se)
 černat (se)
 Cervantes [servantes], -tese i -tesa m.
 červenat (se)
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 česat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
 cese [-se] ž.
 chechtat se
 chichotat se
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chýlit (se), rozk. (ne)chyl (se)
 číselný
 clonný (např. seč)
 Colosseum viz Koloseum
 čtyřsetletý i čtyřistaletý
dDafnis, -se i -ida m.
 seň, -sně ž.
 dekomprese [-se] ž.
 demise [-se] ž.
 deprese [-se] ž.
 desén i dezén, -u m.
 deset, deseti i desíti
 desetibojař, -e m.
 desetičlenný i desítičlenný
 desetidenní i desítidenní
 desetihaléř i desítihaléř i -halíř, -e m.
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 desetina ž.
 desetinný
 desetník, -u m.
 desettisíckrát
 devět, devíti; devět set
 dezén i desén, -u m.
 dieselelektrický [dýzl-el-]
 dieselový [dýzl-]
 Dieselův [dýzl-] motor
 digrese [dy-se] ž.
 disent [dys-], -u m.
 disertace i dizertace [dy-] ž.
 disertační i dizertační [dy-]
 diskuse i diskuze [dy-] ž.
 diskuze i diskuse [dy-] ž.
 dizertace i disertace [dy-] ž.
 dizertační i disertační [dy-]
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 domnívat se
 donést, 1. j. donesu; rozk. dones; příč. donesl, donesen
Naposledy hledáno:

se, výjimk, upadl, avantura, ořo, neuroti, kdyby, pasát, kvantifikátor, filiální

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.