Pravidla českého pravopisu

ppod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
hhostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
kKlenčí pod Čerchovem, K-í pod Č. s.; klenečský
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
lližina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
nne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
pPec pod Sněžkou. P-e pod s. ž.; pecký
 podjednou i pod jednou přísl.; přijímat podjednou i pod jednou
 podobojí i pod obojí přísl.; přijímat podobojí i pod obojí
rRožmitál pod Třemšínem, R-u pod T. m.; (třemšínsko)rožmitálský
ttřída ž., jedn. 7. třídou, mn. 2. tříd atd.; třída Krále Jiřího, třída Pod Lipami, Nádražní třída, Husova třída
ppodaný (např. žádost)
 podat, 1. j. podám; podst. jm. podání
 podatelna, -y ž.
 podávač i podavač, -e m.
 podávat, podst. jm. podávání
 podavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 podávky, -vek ž. pomn.
 podběh, -u m.
 podběl, -u m.
 podbíjet, 3. mn. podbíjejí i podbíjí
 podbílek, -lku m. (rostlina)
 podbírat i podebírat, podst. jm. podbírání i podebírání
 podbít, 1. j. podbiji i podbiju, 3. mn. podbijí i podbijou; rozk. podbij; příč. podbil, podbit
 podbízet, 3. mn. podbízejí i podbízí
 Podbrdsko, -a s.; podbrdský
 podbřišek, -šku m.
 podchladit, příč. podchlazen; podst. jm. podchlazení
 podchod, -u m.
 poddajnost, -i ž.
 poddajný
 poddanský
 poddanství s.
 poddaný příd. jm. i m.
 poddat se, 1. j. poddám se; podst. jm. poddání
 poddávat se, podst. jm. poddávání
 poddimenzovat
 poddodávka ž.
 poddolovat
 poddoubník, -u m.
 poddruh, -u m. (biol.)
 poddůstojník, -a m.
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský, mn. -dští
 podebrat, 1. j. podeberu, 2. j. podebereš, ..., 3. mn. podeberou; rozk. podeber; příč. podebral, podebrán
 podejmout se, 1. j. podejmu se; příč. podjal se, podjat; podst. jm. podjetí
 podél předl.
 podemílat i podmílat, podst. jm. podemílání i podmílání
 podemlít, 1. j. podemelu; rozk. podemel; příč. podemlel, podemlet
 podepírat i podpírat, podst. jm. podepírání i podpírání
 podepisovat i podpisovat
 podeplout i podplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 podepřít, 1. j. podepřu, 3. mn. podepřou; rozk. podepři; příč. podepřel
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 podešev, -šve ž.
 poděsit, rozk. poděs; příč. poděšen
 podestlat, 1. j. podestelu; příč. podestlal, podestlán
 podestýlat, podst. jm. podestýlání
 podestýlka ž.
 podetnout i podtít, 1. j. podetnu; rozk. podetni; příč. podťal i podetnul, podťat i podetnut; podst. jm. podetnutí i podtětí
 podexponovat
 podezdít, 1. j. podezdím, 3. mn. podezdí; rozk. podezdi; příč. podezdil, podezděn
 podezdívka ž.
 podezírat, podst. jm. podezírání
 podezíravý
 podezřelý
 podezření s.
 podezřívat, podst. jm. podezřívání
 podezřívavý
 podhlavník, -u m.
 podhled, -u m.
 podhmat, -u m.
 podhoubí s.
 podhůří s.
 podíl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 podílet (se), 3. mn. podílejí (se) i podílí (se)
 pódiový [-dy-]
 podít se, 1. j. poději se i poděju se, 3. mn. podějí se i podějou se; rozk. poděj se; příč. poděl se
 pódium [-dy-], -dia s., mn. 2. -dií, 7. -dii
 podívaná, -é ž.
 podívat se, podst. jm. podívání
 podivín, -a m.
 podivínský
 podivínství s.
 podivuhodný
 podjet, 1. j. podjedu; rozk. podjeď; příč. podjel, podjet
 podjezd, -u m.
 podjíždět, 3. mn. podjíždějí i podjíždí; podst. jm. podjíždění
 podklad, -u m.
 podkladek, -dku m.
 podkolenka ž.
 podkolenní
 podkoní, -ího m., mn. 2. -ích
 podkopat, 1. j. podkopu i podkopám, 3. mn. podkopou i podkopají; rozk. podkopej
 podkova, -y ž.
 podkožní
 Podkrkonoší s.; podkrkonošský, mn. -šští
 Podkrkonoší, -í s.; podkrkonošský
 podkroví s.
 podkrovní
 podlaha ž.
 podlahovina ž.
 podlaží s.
 podlážka ž.
 podle předl.
 podlec, -dlce m.
 podléhat, podst. jm. podléhání
 podlehnout, příč. podlehl
 podlesí s.
 podléška ž.
 podlévat i podlívat, podst. jm. podlévání i podlívání
 Podobné:
aakropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 antipod [-ty-], -a m.
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
 apodiktický [-dykty-]
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
bbádat, podst. jm. bádání
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bezpodílový
 bezpodmínečný
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bledomodrý apod.
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 blýskat (se), podst. jm. blýskání
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 budit, příč. buzen; podst. jm. buzení
 bydlet i bydlit, 3. mn. bydlejí i bydlí; rozk. bydli, bydlete; příč. bydlel i bydlil; podst. jm. bydlení
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčadit, podst. jm. čadění i čazení
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chladit, příč. chlazen; podst. jm. chlazení
 chodit, podst. jm. chození
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chrastět i chrastit, podst. jm. chrastění
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 chvátat, podst. jm. chvátání
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 číhat, podst. jm. číhání
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
 číst, 1. j. čtu, 3. mn. čtou; rozk. čti, čtěte; příč. četl, četla i čtla, čten; podst. jm. čtení
 čítat, podst. jm. čítání
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čmárat, podst. jm. čmárání
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čmudit, podst. jm. čmudění
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čpět, 3. mn. čpí; rozk. čpi, čpěte; příč. čpěl; podst. jm. čpění
 cválat, podst. jm. cválání
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 dbát, 1. j. dbám; příč. dbal; podst. jm. dbání
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dívat se, podst. jm. dívání
 dlabat, 1. j. dlabu i dlabám; rozk. dlab i dlabej; podst. jm. dlabání
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 dmýchat, podst. jm. dmýchání
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dobíhat, podst. jm. dobíhání
 dobírat, podst. jm. dobírání
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 dobývat, podst. jm. dobývání
 dočíst, 1. j. dočtu; rozk. dočti, dočtěte; příč. dočetl, dočetla i dočtla, dočten; podst. jm. dočtení
 dodat, 1. j. dodám; podst. jm. dodání
 dodávat, podst. jm. dodávání
 dohasínat, podst. jm. dohasínání
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojídat, podst. jm. dojídání
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dojit, 1. j. dojím, 3. mn. dojí; podst. jm. dojení
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 doléhat, podst. jm. doléhání
 dolétat i dolítat, podst. jm. dolétání i dolítání
 dolévat i dolívat, podst. jm. dolévání i dolívání
 dolézat i dolízat, podst. jm. dolézání i dolízání
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domáhat se, podst. jm. domáhání
 domýšlet, 3. mn. domýšlejí i domýšlí; příč. domýšlel, domýšlen; podst. jm. domýšlení
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 doorávat, podst. jm. doorávání
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopékat i dopíkat, podst. jm. dopékání i dopíkání
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 doplatit, příč. doplacen; podst. jm. doplacení
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dopodrobna přísl.
 dopomáhat, podst. jm. dopomáhání
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
 doptat se, podst. jm. doptání
 dopustit, rozk. dopusť; příč. dopuštěn; podst. jm. dopuštění
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 dorozumívat se, podst. jm. dorozumívání
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosažení
 dosévat i dosívat, podst. jm. dosévání i dosívání
Naposledy hledáno:

pod, přenášejí, kdoule, dobytče, středis, industriální, máloco, duvo, nohs, pobře

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.