Pravidla českého pravopisu

ppro forma [pró formá] (lat.)
 pro futuro [pró futúró] (lat.)
kkomise ž.; Komise pro cenné papíry
 komise; Komise pro cenné papíry
lliga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze; Liga pro lidská práva (organizace)
oorganizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
pprokrista; prokristapána i pro krista pána citosl.
 propodruhé i pro podruhé
 propoprvé i pro poprvé
pproband, -a m.
 proběhnout, příč. proběhl
 probíhat, podst. jm. probíhání
 probíjet, 3. mn. probíjejí i probíjí
 probírat, podst. jm. probírání
 probírka ž.
 probít, 1. j. probiji i probiju, 3. mn. probijí i probijou; rozk. probij; příč. probil, probit
 problém, -u m.
 problematický [-ty-]
 problematika [-ty-] ž.
 problémový
 proboha citosl.
 probošt, -a m.
 proboštský, mn. -štští
 proboštství s.
 probouzet, 3. mn. probouzejí i probouzí
 probrat, 1. j. proberu, 2. j. probereš, ..., 3. mn. proberou; rozk. prober; příč. probral, probrán
 probudit, příč. probuzen; podst. jm. probuzení
 probůh citosl.
 procedit, příč. procezen
 procedura [-du- i -dú-] ž.
 procedurální
 procentní
 procento s.; 8 % (osm procent)
 procentový
 procentuální
 proces, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 procesí s.
 procesní
 procesor [-sor], -u m.
 procesuální
 pročež spojka
 procházet, 3. mn. procházejí i prochází
 procházka ž.
 prochladnout, příč. prochladl; podst. jm. prochladnutí
 prochodit, příč. prochozen
 pročísnout, příč. pročísl
 pročíst, 1. j. pročtu; rozk. pročti, pročtěte; příč. pročetl, pročetla i pročtla, pročten; podst. jm. pročtení
 pročistit, rozk. pročisti i pročisť; příč. pročištěn i pročistěn
 pročišťovat i pročisťovat
 procitat i procítat
 pročítat, podst. jm. pročítání
 procítit, rozk. prociť; příč. procítěn
 procitnout, příč. procitl
 prociťovat
 proclít, 1. j. proclím, 3. mn. proclí; rozk. procli; příč. proclil, proclen
 proclívat, podst. jm. proclívání
 prodavač, -e m.
 prodchnout, 1. j. prodchnu; příč. prodchl i prodchnul, prodchnut; podst. jm. prodchnutí
 prodej, -e m.
 prodejna, -y ž.
 prodejní (např. doba)
 prodejný (např. člověk)
 proděkan, -a m.
 prodělek, -lku m.
 proděravět, 3. mn. proděravějí i proděraví; příč. proděravěl, proděravěn
 proděravit (něco), 3. mn. proděraví; příč. proděravil, proděraven
 prodlévat, podst. jm. prodlévání
 prodlít, 1. j. prodlím, 3. mn. prodlejí i prodlí; rozk. prodli; příč. prodlel; podst. jm. prodlení
 prodloužit, rozk. prodluž i prodlouži
 prodlužit (k dluh)
 prodlužovat (k prodloužit)
 prodrat, 1. j. proderu, 2. j. prodereš, ..., 3. mn. proderou; rozk. proder; příč. prodral, prodrán
 prodřít, 1. j. prodřu, 3. mn. prodřou; rozk. prodři; příč. prodřel, prodřen
 producent, -a m.
 produkce ž.
 produkční
 produkovat
 produkt, -u m.
 produktivita [-ty-] ž.
 produktivní [-ty- i -tý-]
 proenzym [-o-e-], -u m.
 profanace ž.
 profánní; profánně
 profanovat
 profese ž.
 profesionál, -a m., mn. 4., 7. -y
 profesionalizmus, -izmu i profesionalismus [-zm-], -ismu m.
 profesionální
 profesní
 profesor, -a m. (zkr. prof.)
 profesura [-su- i -sú-] ž.
 profil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; T-profil i profil T
 profilace ž.
 profit, -u m.
 profylakční
 profylaktický [-ty-]
 profylaktikum [-ty-], -ka s.
 profylaxe ž.
 profylaxní
 prognostický [-ty-]
 prognostika [-ty-] ž.
 prognóza, -y ž.
 prognózní
 program, -u m.; Košický (vládní) program (hist.)
 programatický [-ty-]
 programátor, -a m.
 programní; programně
 programovací (např. jazyk)
 programový
 Podobné:
aadresný (např. projev)
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
bbarvicí (např. prostředek)
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 bělicí (např. prostředek)
 bezprostřední
 budicí (např. proud)
cčasoprostor, -u m.
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 čiřicí (např. prostředek)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 Cyprus viz Kypros
ddiaprojektor [dy-], -u m.
 disproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 doprodej, -e m.
 doprošovat se
 doprostřed přísl. i předl.
 doprovázet, 3. mn. doprovázejí i doprovází
 doprovod, -u m.
 doprovodní
 doprovodný
 dráždicí (např. prostředek)
 dysprozium [-pro- i -pró-], -zia s.
eeditor [-dy-], -u m. (počítačový program)
 editor [-dy-], -u m. (počítačový program)
ffortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
gGolfský proud
iimprovizace ž.
 improvizační
 improvizátor, -a m.
 improvizovat
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 ježto spojka (protože)
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kandování s. (proslazování ovoce)
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 kompromis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kompromitovat
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 koprodukce ž.
 koprodukovat
 krášlicí (např. prostředek)
 křísicí (např. prostředek)
 krveprolití s.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 Kypros, lat. Cyprus, -ru m., dn. Kypr; kyperský
llegenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 libri prohibiti [-rí pró-tý] (lat.)
mMacocha ž. (propast)
 mikroprocesor, -u m.
 multiprocesor [-ty-], -u m.
nnač, načpak přísl. (proč)
 nadprodukce ž.
 nadprodukční
 nadproduktivní [-ty- i -tý-]
 naprosto přísl.
 naproti přísl. i předl.
 neprobádatelný i neprobadatelný
 neprodleně přísl.
 neproduktivní [-ty- i -tý-]
 neprodyšný
 neproměnnost, -i ž.
 neproměnný; neproměnně
 nepromyšlený
 neúprosný
oodepřít, 1. j. odepřu, 3. mn. odepřou; rozk. odepři; příč. odepřel
 odnaproti přísl.
 odprosit, rozk. odpros; příč. odprošen
 opřít, 1. j. opřu, 3. mn. opřou; rozk. opři; příč. opřel, opřen
 oprostit, rozk. oprosti i oprosť; příč. oproštěn
 oprošťovat
ppadesátiprocentní
 paraxiální (např. prostor, paprsek)
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 Persefona [-rz-], -ny i Persefone [-é], -ny i neskl. ž., lat. Proserpina, -ny ž.
 pěsticí (např. prostředky)
 podepřít, 1. j. podepřu, 3. mn. podepřou; rozk. podepři; příč. podepřel
 polypropylen [-le- i -lé-], -u m.
 popřít, 1. j. popřu, 3. mn. popřou; rozk. popři; příč. popřel
 poprosit, rozk. popros; příč. poprošen
 prací (např. prostředky)
 předprodej, -e m.
 přít se, 1. j. přu se, 3. mn. přou se; rozk. (ne)při se; příč. přel se
 progrese [-se] ž.
 progresivita ž.
 progresivní [-si- i -sí-]
Naposledy hledáno:

pro, ceď, ceřiný, nene, čáslav, ceří, , ceň, zklenut, spát

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.