Pravidla českého pravopisu

 1. Měkké souhlásky ď, ť, ň se označují
 2. Souhlásky párové
 3. Skupiny souhlásek
 4. Předložky a předpony s a z
 5. Délka samohlásek v domácích slovech
 6. Psaní slov přejatých
 7. Zkratky a značky
 8. Psaní velkých písmen
 9. Psaní spřežek
 10. Spojovací čárka (spojovník)
 11. Členicí znaménka

Psaní spřežek

1.Příslovečné spřežky

Spojení podstatných jmen, zpodstatnělých jmen přídavných, zájmen, číslovek a příslovcí s předložkami někdy nabývají platnosti prostých příslovcí, popř. se stávají spojovacími nebo předložkovými výrazy. Tento přechod bývá pravopisně vyjádřen tím, že se uvedená spojení píšou dohromady.

Protože hranice mezi chápáním výrazu jako jednoslovného nebo víceslovného nejsou přesné a protože ve výslovnosti není pro jejich stanovení žádná opora (spojení předložky se jmenným výrazem má jediný hlavní slovní přízvuk stejně jako jediné slovo), projevuje se v psaní spřežek hojné kolísání.

a) Spojení předložek se jmény podstatnými

Obojím způsobem se píšou např. tyto výrazy: bezesporu i beze sporu, bezpočtu i bez počtu, bezpochyby i bez pochyby, kupodivu i ku podivu, kupříkladu i ku příkladu, na příklad i například, obden i ob den, vpodvečer i v podvečer, vpůli i v půli, zdáli i z dáli, zjara i z jara, zpočátku i z počátku.

b) Spojení předložek se zpodstatnělými jmény přídavnými

Obojím způsobem se píšou např. tyto výrazy: donedávna i do nedávna, doširoka i do široka, načerno i na černo, nakřivo i na křivo, naprázdno i na prázdno, naživu i na živu, odmala i od mala, podomácku i po domácku, zastara i za stara, zasucha i za sucha, zatepla i za tepla, zblízka i z blízka apod.

Možnost tvořit takové nové spřežky, zvláště s předložkami do a na, je téměř neomezená, např. šaty dozelena i do zelena, natřít nazeleno i na zeleno.

c) Spojení předložek se zájmeny a číslovkami

Obojím způsobem se píše např. mimoto i mimo to, poprvé i po prvé, podruhé i po druhé, pokaždé i po každé, zasvé (vzít) i za své.

2. Jiné spřežky

a) Obdobné zásady jako při psaní příslovečných spřežek platí i pro psaní spřežek jiných. Píšeme tedy např. pravděpodobný -- pravděpodobnost, práceschopný -- práceschopnost, dlouhohrající, kolemjdoucí, takzvaný atd., podobně jakživ aj. Některé z těchto spřežek lze však psát i jako spojení slov samostatných, např. takzvaný -- tak zvaný, jakživ -- jak živ, nížepodepsaný -- níže podepsaný, výšeuvedený -- výše uvedený.

b) Dohromady se píšou složené číslovkové výrazy jedenadvacet, dvaadvacet, ..., čtyřiapadesát, ..., devětadevadesát; jedenadvacetkrát, ..., jedenapůl (vedle jeden a půl), jedenapůlkrát, devítistý, stopadesátý.

Odděleně se píšou výrazy jako: dvacet jedna, ..., padesát čtyři, devět set, ..., dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, tisící devítistý padesátý šestý, stý padesátý, ale stopadesátý.

Pozn. Jen v obchodních písemnostech (na účtech, poštovních poukázkách atd.) se takové číslovkové výrazy píšou dohromady jako jedno slovo: třitisíceosmsetčtrnáct Kč.

Naposledy hledáno:

strništní, hřích, ošiď, trubka, jed, asopis, návrch, přesča, oběl, ledaco

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.