Pravidla českého pravopisu

zzajedno (být)
 zájem, zájmu m.
 zájemce, -ce m., jedn. 5. -ce; zájemkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zajet, 1. j. zajedu; rozk. zajeď; příč. zajel, zajet; podst. jm. zajetí
 zájezd, -u m.
 zájezdní (např. hostinec)
 zájezdový
 zajíc, -e m.; zaječí
 zajídat (se), podst. jm. zajídání
 zajíkat se i zajikat se, podst. jm. zajíkání i zajikání
 zajíkavý i zajikavý
 zajíknout se i zajiknout se, příč. zajíkl se, zajíknul se i zajikl se, zajiknul se
 zajímat (se)
 zajímavý
 zajiskřit
 zajíst, 1. j. zajím, 3. mn. zajedí; rozk. zajez; příč. zajedl, zajeden; podst. jm. zajedení
 zajisté část.
 zajistit, rozk. zajisti i zajisť, zajistěte i zajisťte; příč. zajištěn
 zajišťovat
 zajít, 1. j. zajdu; rozk. zajdi, zajděte; příč. zašel, zašla; podst. jm. zajití
 zajíždět, 3. mn. zajíždějí i zajíždí
 zajížďka ž., mn. 2. -děk
 zájmenný
 zajmout, 1. j. zajmu; příč. zajal, zajat; podst. jm. zajetí
 zájmový
 Zajordánsko, -a s. i Zajordání, -í s.; zajordánský
 Podobné:
cčí zájm., 2. m. a s. čího, ž. čí atd.
 číkoli, číkoliv zájm.
 čísi zájm.
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 cokoli, cokoliv zájm.
 copak zájm. i přísl.
 cosi, cos zájm.
 cože zájm. i citosl.
ddesign [dyzajn], -u m.
 designér [dyzajn-], -a m.
 dozajista (určitě, ovšem)
hhryzat, 1. j. hryžu i hryzám, 3. mn. hryžou i hryzají; rozk. hryž i hryzej; příč. hryzal, hryzán
j zájm., 2. mě i mne, 3. mně i mi, 4. mě i mne, 6. mně, 7. mnou
 jaký zájm.
 jakýkoli, jakýkoliv zájm.
 jakýpak zájm.
 jakýsi zájm.
 jeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
kkaždý zájm.
 kdekdo, kdeco, kdekterý, kdejaký zájm.
 kdo zájm., 2. a 4. koho, 6. o kom, 7. kým
 kdokoli, kdokoliv zájm.
 kdopak zájm.
 kdosi, kdos zájm.
 klouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
 který zájm.
 kterýkoli, kterýkoliv zájm.
 kterýpak zájm.
 kterýsi zájm.
 kterýžto zájm.
llecco, leccos, leckdo, leckterý zájm.
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledasco, ledaskdo zájm.
 lízat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. liž i lízej; podst. jm. lízání
mmáloco, málokdo, málokterý zájm.
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
 my zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
nnařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 náš zájm. m., 7. naším; naše ž., 2., 3., 6., 7. naší, 4. naši; naše s., 7. naším; mn. m. živ. naši, m. neživ., ž. i s. naše; 2., 6. našich, 3. našim, 7. našimi
 navzájem přísl.
 něčí zájm.
 něco zájm.
 nějaký zájm.
 někdo zájm.
 některý zájm.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 nic zájm.
 ničí zájm.
 nikdo zájm.
oobecný (např. zájem)
 oblízat, 1. j. oblížu i oblízám, 3. mn. oblížou i oblízají; rozk. obliž i oblízej
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 olízat, 1. j. olížu i olízám, 3. mn. olížou i olízají; rozk. oliž i olízej; podst. jm. olízání
 on zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
 ořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
ppodřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
 povrchní (např. zájem)
 pranic zájm. i přísl.
rřezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
ssám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
 samý m., samá ž., samé s. zájm.
 se zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 seřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 slízat, 1. j. slížu i slízám, 3. mn. slížou i slízají; rozk. sliž i slízej
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 svěrací (např. kazajka)
 svůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
ttakový zájm.
 tamten m., tamta ž., tamto s. zájm.; mn. m. živ. tamti, m. neživ. tamty, ž. tamty, s. tamta
 ten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tenhle m., tahle ž., tohle s. zájm.; mn. m. živ. tihle, m. neživ. tyhle, ž. tyhle, s. tahle
 tento m., tato ž., toto s., zájm.; mn. m. živ. tito, m. neživ. tyto, ž. tyto, s. tato
 tentýž i týž zájm., m., 2. téhož, 3. témuž, 4. živ. téhož, neživ. tentýž i týž, 6. témž(e) i tomtéž, 7. týmž i tímtéž; táž i tatáž ž., 2., 3., 6. téže, 4. touž i tutéž, 7. touž i toutéž; totéž s., 2. téhož, 3. témuž, 4. totéž, 6. témž(e) i tomtéž,
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
 ty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
uuhryzat, 1. j. uhryžu i uhryzám, 3. mn. uhryžou i uhryzají; rozk. uhryž i uhryzej; příč. uhryzal, uhryzán
 ulízat, 1. j. ulížu i ulízám, 3. mn. ulížou i ulízají; rozk. uliž i ulízej; příč. ulízán
 uřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 vrzat, 1. j. vržu i vrzám, 3. mn. vržou i vrzají; rozk. vrzej
 všecek m., všecka ž., všecko s., zájm.; mn. m. živ. všicci, m. neživ. všecky, ž. všecky, s. všecka
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 všelico, všelicos zájm.
 vy zájm., 2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi; v dopisech bývá Vy, Vás, Vám atd. (viz § 98)
 vylízat (k lízání), 1. j. vylížu i vylízám, 3. mn. vylížou i vylízají; rozk. vyliž i vylízej
 vyřezat, 1. j. vyřežu i vyřezám, 3. mn. vyřežou i vyřezají; rozk. vyřež i vyřezej
 vzájemný; vzájemně
zžádný zájm.
 zhryzat, 1. j. zhryžu i zhryzám, 3. mn. zhryžou i zhryzají; rozk. zhryž i zhryzej; příč. zhryzal, zhryzán
Naposledy hledáno:

zaj, zvik, slíděn, podv, vidlen, přivýkl, chyba, zbytek, přesro, zpopulárnět

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.